LLTILietuvių tautosakos rankraštynas
Garso ir vaizdo įrašų duomenų bazė

Signatūra: LMD I
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: LMD I
Archyvo antraštė: LMD I (Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai, I-asis fondas)
Sudarymo vieta: 1. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Fiziniai parametrai ir būklė: Įvairaus formato ir apimties sąsiuviniai, aplankai, užrašų knygelės ir pavieniai lapai. Yra susidėvėjusių ir sunkiai įskaitomų rinkinių.
Pastabos: Lietuvių mokslo draugijos (LMD) kolekciją sudaro trys fondai: LMD I, LMD II, LMD III.
Šių fondų archyvinės registracijos duomenų bazė prieinama adresu: http://archyvas.llti.lt/db/LMD.xls

Platesnį kolekcijos aprašymą žr.: Dokumento turinys
Fondo dokumentai:    
b    
LMD I 1    Simono Daukanto rankraštis (Simono Stanevičiaus knygos „Dainos Žemaičių“, 1829, nuorašas)
LMD I 2    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys
LMD I 3    Jurgio Strungio tautosakos rinkinys
LMD I 4    Kazio Aglinsko dainų rinkinys
LMD I 5    Stasio Brašiškio dainų rinkinys
LMD I 6    Kazimiero Būgos tautosakos rinkinys
LMD I 7    K. Gudelio dainų rinkinys
LMD I 8    Kazimiero Juodvalkio tautosakos rinkinys
LMD I 9    Jono Mickeliūno tautosakos rinkinys
LMD I 10    Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“
LMD I 11    S. Franckevičiaus-Aleksoto tautosakos rinkinys
LMD I 12    Kazimiero Ladygos tautosakos rinkinys
LMD I 13    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 14    Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys
LMD I 16    Petro Markuzo dainų rinkinys
LMD I 17    Jono Mickeliūno dainų rinkinys
LMD I 18    Konstantino Narkevičiaus dainų rinkinys
LMD I 19    Juliaus Abraičio-Sėjiko dainų rinkinys
LMD I 21    Kosto Kalinausko – Vytauto Ainio dainų rinkinys
LMD I 22    Antano Žemaičio dainų rinkinys
LMD I 23    Bronislovo Miknevičiaus – Balandėlių Mylėtojo dainų rinkinys
LMD I 24    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys
LMD I 25    Leukadijos S. dainų rinkinys
LMD I 26    Andriaus Pučiuliausko-Pučiutės dainų rinkinys
LMD I 27    Piščiko dainų rinkinys
LMD I 28    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 29    Kazimiero Juodvalkio dainų rinkinys
LMD I 30    [Jono Mickeliūno] dainų rinkinys
LMD I 31    Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys
LMD I 32    Antano Baniulio dainų rinkinys
LMD I 33    Matulaičio dainų rinkinys
LMD I 34    O. Pociukoniutės dainų rinkinys
LMD I 35    K. Bitiko dainų rinkinys
LMD I 36    V. Želvio dainų rinkinys
LMD I 37    Jono Norvaišo dainų rinkinys
LMD I 38    Vlado Karoso dainų rinkinys
LMD I 39    Vinco Muraškos dainų rinkinys
LMD I 40    I. Radušytės tautosakos rinkinys
LMD I 41    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 42    Petro Strepeko dainų rinkinys
LMD I 43    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Jono Miglino tautosakos rinkinys
LMD I 44    Vaclovo Raginio tautosakos rinkinys
LMD I 45    Marytės Čenytės tautosakos rinkinys
LMD I 46    Juozo Šlepečio dainų rinkinys
LMD I 47    Simono Daukanto dainų rinkinio nuorašas
LMD I 48    Juozo Kudarausko dainų rinkinys
LMD I 49    Andriaus Pučuliausko-Pučiutės dainų rinkinys
LMD I 50    Juozapo Grauželio dainų rinkinys
LMD I 51    Lauryno Ivinskio dainų rinkinys
LMD I 52    Antano Baniulio dainų rinkinys
LMD I 53    Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys
LMD I 54    Simono Daukanto tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 55    Kazimiero Gineičio dainų rinkinys
LMD I 56    J. Skirpstaus dainų rinkinys
LMD I 57    Mato Slančiausko dainų rinkinys
LMD I 58    P. Mockevičiaus dainų rinkinys
LMD I 59    Naminio Kiškio dainų rinkinys
LMD I 60    Petro Šalčiaus dainų rinkinys
LMD I 61    Vlado Karoso dainų rinkinys
LMD I 62    J. Patašiaus dainų rinkinys
LMD I 63    Petro Būtėno dainų rinkinys
LMD I 64    Juliaus Janonio dainų rinkinys
LMD I 65    Perkūnėlio ir A. Straukytės dainų rinkinys
LMD I 66    Felikso Krikščiūno dainų rinkinys
LMD I 67    Broniaus Švagždžio dainų rinkinys
LMD I 68    Mečiaus Markauskio dainų rinkinys
LMD I 69    Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys
LMD I 70    Petro Šalčiaus dainų rinkinys
LMD I 71    Petro Vaičiūno dainų rinkinys
LMD I 72    Mykolo [Ksavero] Miežinio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 73    Edvardo Savickio dainų rinkinys
LMD I 74    Zigmanto Pakalnio dainų rinkinys
LMD I 75    Aleksandro Praškevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 77    Petro Kananavičiaus-Erdvo dainų rinkinys
LMD I 78    Povilo Buzo dainų rinkinys
LMD I 79    Kas. Bajoro dainų rinkinys
LMD I 80    Jono Milašiaus dainų rinkinys
LMD I 81    Simono Daukanto vestuvinių raudų ir dainų rinkinio nuorašas
LMD I 82    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 83    Pranciškaus Paulausko (Franciszka Pawlowskiego) dainų rinkinys
LMD I 84    Barono dainų rinkinio nuorašas
LMD I 85    P. Micevičiaus dainų rinkinys
LMD I 87    Al. Spudo ir A. Saurusaičio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 88    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 89    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 90    Eduardo Volterio dainų rinkinys
LMD I 91    Konstanto Daukanto pasakų rinkinys
LMD I 92    Liudytės Dulskiūtės pasakų rinkinys
LMD I 93    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 94    Adomo Kuosos pasakų rinkinys
LMD I 95    Bronislovo Miknevičiaus – Balandėlių Mylėtojo tautosakos rinkinys
LMD I 96    Petro Veblauskio pasakų rinkinys
LMD I 97    Kas. Bajoro tautosakos rinkinys
LMD I 98    Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys
LMD I 99    Pautienio pasakų rinkinys
LTR 5550    Remigijos Petrošiūtės ir Ritos Rinkevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 100    Antano Vailoko pasakų rinkinys
LMD I 101    Marės Ulevičiūtės pasakų rinkinys
LMD I 102    Noraus pasakų rinkinys
LMD I 103    Juozapo Grauželio tautosakos rinkinys
LMD I 104    Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 105    Jono Rudzevičiaus ir kitų rinkėjų tautosakos rinkinys
LMD I 106    Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 107    Jono Rudzevičiaus pasakų rinkinys
LMD I 108    Mikalojaus Akelaičio tautosakos rinkinys
LMD I 109    Mikulio tautosakos rinkinys
LMD I 110    Stanaičio pasakų rinkinys
LMD I 111    A. Lingio tautosakos rinkinys
LMD I 112    Jono Mačio pasakų rinkinys
LMD I 113    Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys
LMD I 114    Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys
LMD I 115    Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys
LMD I 117    Jono Rudzevičiaus pasakų rinkinys
LMD I 118    Juozo Žiugždos pasakų rinkinys
LMD I 119    Stanaičio tautosakos rinkinys
LMD I 120    Juozo Gustaičio pasakų rinkinys
LMD I 121    Jono Žiliaus (Žilinsko) pasakų rinkinys
LMD I 122    Jono Mačio pasakų rinkinys
LMD I 123    Veiverių mokytojų seminarijos mokinių B. Talavičiaus, Juozo Mašanausko, M. Katiliaus, I. Paltinavičiaus, P. Leverio, M. Sabo pasakų rinkinys
LMD I 124    Povilo Urtakio, Povilo Radausko, Jurgio Razgaičio, Teklos Žilvičiukės tautosakos rinkinys
LMD I 125    Mykolo Bagdono tautosakos rinkinys
LMD I 126    Juozapo Žiugždos pasakų rinkinys
LMD I 127    Juozo Grabausko pasakų rinkinio nuorašas
LMD I 128    Motiejaus Vitkausko pasakų rinkinys
LMD I 129    Pranciškaus Ambrazo pasakų rinkinys
LMD I 130    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 131    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 132    Dominiko Maminio pasakų rinkinys
LMD I 133    Vinco Basanavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 134    Jurgio Stokaus pasakų rinkinys
LMD I 135    Jono Basanavičiaus pasakų rinkinys
LMD I 136    Felikso Krikščiūno pasakų rinkinys
LMD I 137    Prano Veiverio pasakų rinkinys
LMD I 138    A. Zalieckio-Vėjo brolio pasakų rinkinys
LMD I 139    Kazimiero Būgos užrašyti tautosakos kūriniai, skelbti E. Volterio „Lietuviškoje chrestomatijoje“
LMD I 141    Juozo Švirmicko pasakų rinkinys
LMD I 142    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 143    Petro Šalčiaus pasakų rinkinys
LMD I 144    Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 145    Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 146    Mokytojo Antano Matlaševičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 147    Juozo Grauželio ir Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 149    Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys
LMD I 150    Karolinos Gelažiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 151    Jono Nanartavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 152    Piščiko tautosakos rinkinys
LMD I 153    Vinco Basanavičiaus (?) tautosakos rinkinys
LMD I 154    Vlado Natkevičiaus-Parausvinio tautosakos rinkinys
LMD I 155    Antano Bajoryno tautosakos rinkinys
LMD I 156    Kosto Stikliaus tautosakos rinkinys
LMD I 157    Prutenio tautosakos rinkinys
LMD I 158    J. D. Taunio tautosakos rinkinys
LMD I 159    Petro Šalčiaus tautosakos rinkinys
LMD I 160    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 162    J. P. Utenų oracijų rinkinys
LMD I 163    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 164    Jono Jablonskio tautosakos rinkinys
LMD I 165    Vincento Ordovskio tautosakos rinkinys
LMD I 166    Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys
LMD I 167    Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys
LMD I 168    Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys
LMD I 169    Kunigo Vinco Kurtinaičio oracijų rinkinys
LMD I 170    Nežinomo užrašytojo oracijų rinkinys
LMD I 171    Jokūbo Pelaičio tautosakos rinkinys
LMD I 172    Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 173    Bronislovo Miknevičiaus-Balandėlių Mylėtojo tautosakos rinkinys
LMD I 174    Panernacki Zygm. tautosakos rinkinys
LMD I 176    J. Vanago tautosakos rinkinys
LMD I 177    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 178    I. Kelmelio tautosakos rinkinys
LMD I 179    Leono Vaiciekausko tautosakos rinkinys
LMD I 180    Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 181    Juozo Rasiulio tautosakos rinkinys
LMD I 182    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 183    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 184    Vlado Šiekštelės tautosakos rinkinys
LMD I 185    Vincento Bakučio tautosakos rinkinys
LMD I 186    Jono Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 187    A. Stanelio tautosakos rinkinys
LMD I 188    Kosto Kalinausko – Vytauto Ainio tautosakos rinkinys
LMD I 189    Kosto Miškinio ir Julijonos Maminskaitės tautosakos rinkinys
LMD I 190    Andriaus Pučuliausko-Pučiutės, Jono Petraičio ir Pranio Karnausko tautosakos rinkinys
LMD I 191    Jokūbo Pelaičio ir Juozo Palionio tautosakos rinkinys
LMD I 192    Felikso Krikščiūno tautosakos rinkinys
LMD I 193    Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir D. Čižiko tautosakos rinkinys
LMD I 194    Mato Untulio ir Agotos Bielinytės tautosakos rinkinys
LMD I 195    Kunigo Jono Reitelaičio ir nežinomo tautosakos užrašytojo rinkinys
LMD I 196    Benedikto Jamanto ir Basio tautosakos rinkinys
LMD I 197    Petro Marecko tautosakos rinkinys
LMD I 198    Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Stasio Bukausko tautosakos rinkinys
LMD I 200    Prano Šivickio-Mildos ir mokytojo Vlado Šiekštelės ir jo mokinių tautosakos rinkinys
LMD I 201    Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 202    Roko Šliūpo tautosakos rinkinys
LMD I 203    Elenos Jurgelevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 204    Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 205    Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 206    Onos Guobytės tautosakos rinkinys
LMD I 207    Kazimiero Šneiderio, Vlado Gailiūno ir Jono Jakštos tautosakos rinkinys
LMD I 209    Kazimiero Skerniavičiaus, Liudvikos Didžiulienės ir Mėčio Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys
LMD I 210    Antano Dailidės-Jaunučio ir Juozo Petraičio tautosakos rinkinys
LMD I 211    Jono Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 212    Juozo Brazausko ir Jono Jurkšto tautosakos rinkinys
LMD I 213    Elenos Jasiulionienės ir Prano Narvydo tautosakos rinkinys
LMD I 214    Igno Rimkūno ir Ig. Briedžio tautosakos rinkinys
LMD I 215    Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys
LMD I 216    V. Laurinaičio ir Perkūnėlio tautosakos rinkinys
LMD I 217    A. Bukėno ir Stanaičio tautosakos rinkinys
LMD I 218    Ad. Žukauskio (Žukausko) ir Kazimiero Pac-Pamarneckio tautosakos rinkinys
LMD I 219    Jurgio Strungio tautosakos rinkinys
LMD I 220    F. Mikšio-Varnėno tautosakos rinkinys
LMD I 221    J. Šikšniaus tautosakos rinkinys
LMD I 222    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 223    Juliaus Abraičio-Sėjiko tautosakos rinkinys
LMD I 224    Nežinomo užrašytojo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 225    P. Sudario-Byvainės Driskio ir J. Sudario-Luokiškio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 226    Simono Daukanto tautosakos rinkinys
LMD I 227    Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 228    Edvardo Savickio tautosakos rinkinys
LMD I 229    Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Jono Basanavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 230    Andriaus Pučiuliausko-Pučiutės tautosakos rinkinys
LMD I 231    Perkūnėlio tautosakos rinkinys
LMD I 232    Nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 233    J. Skirpstaus tautosakos rinkinys
LMD I 234    Nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 235    Vlado Karoso tautosakos rinkinys
LMD I 236    Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 237    K. Gurauskio ir I. Gurauskio tautosakos rinkinys
LMD I 238    S. Franckevičaus-Aleksoto tautosakos rinkinys
LMD I 239    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 240    Kunigo Kazimiero Maciaus tautosakos rinkinys
LMD I 241    Pranciškaus Jacevičiaus, Juozo Tumo-Vaižganto ir Kazimiero Maciaus tautosakos rinkinys
LMD I 242    P. Rimkaus ir Kazimiero Venckaus tautosakos rinkinys
LMD I 243    Jurgio Krikščiūno mįslių rinkinys
LMD I 244    Pautenio ir Kazimiero Gineičio tautosakos rinkinys
LMD I 245    Kazimiero Gineičio mįslių rinkinys
LMD I 246    Silvestro Pašakarnio-Daglio tautosakos rinkinys
LMD I 247    Felikso Krikščiūno tautosakos rinkinys
LMD I 248    Jurkšos tautosakos rinkinys
LMD I 249    Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys
LMD I 250    Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 251    P. Raudos-Trimito tautosakos rinkinys
LMD I 252    Petro Veblauskio mįslių rinkinys
LMD I 253    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 254    Anelės Bielinienės tautosakos rinkinys
LMD I 255    Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys
LMD I 257    Domino Kizlausko, Juozo Grabausko, Juozo Lazausko, Vlado Natkevičiaus ir Br. Bumšos tautosakos rinkinys
LMD I 261    Martyno Bacevičiaus ir nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 262    Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 263    Petro Šalčiaus tautosakos rinkinys
LMD I 265    Marcelino Šikšnio tautosakos rinkinys
LMD I 266    Piščiko tautosakos rinkinys
LMD I 267    Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys
LMD I 269    Vlado Natkevičiaus–Parausvinio tautosakos rinkinys
LMD I 270    Jono Žilinsko tautosakos rinkinys
LMD I 271    Bronės Dabužinskaitės tautosakos rinkinys
LMD I 272    Mokytojo M. Gudėno tautosakos rinkinys
LMD I 273    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 274    B. Čepulionio tautosakos rinkinys
LMD I 275    Mokytojo Jono Varnos tautosakos rinkinys
LMD I 276    Juozapo Stasiulio tautosakos rinkinys
LMD I 277    Marytės Karužaitės tautosakos rinkinys
LMD I 278    Jono Miglino tautosakos rinkinys
LMD I 279    P. Aleksandravičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 280    Vlado Natkevičiaus-Parausvinio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 281    Kunigo Jono Reitelaičio tautosakos rinkinys
LMD I 282    [Pušaitės-Sveikauskytės] patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 283    Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys
LMD I 284    Nežinomo užrašytojo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 285    Jono Pakalniškio ir Anso Bruožio-Klaipėdiškio tikėjimų rinkinys
LMD I 286    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 287    Petro Kelmelio tautosakos rinkinys
LMD I 288    Jono Lydeikio sakmių rinkinys
LMD I 289    Mokytojo Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 290    Mokinio Kazimiero Čibiro tautosakos rinkinys
LMD I 292    Saliamono Banaičio pasakų rinkinys
LMD I 293    Igno Jonyno pasakų rinkinys
LMD I 294    Kazimiero Būgos, Adomo Varno ir Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 295    Antano Žymanto ir Povilo Višinskio pasakų rinkinys
LMD I 296    Juozo Tumo-Vaižganto pasakų rinkinys
LMD I 297    Martino Grošino pasakų rinkinys
LMD I 298    [Adalberto Bezzenbergerio ir Viliaus Kalvaičio] pasakų rinkinys
LMD I 299    Vinco Sinkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 300    Rapolo Remeikos pasakų rinkinys
LMD I 301    Ignato-Stanislovo Augustinavičiaus ir Teklės Augustinavičiūtės pasakų rinkinys
LMD I 302    Broniaus Kaminsko tautosakos rinkinys
LMD I 303    Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys
LMD I 304    Jono Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 305    Ignaco Petraičio tautosakos rinkinys
LMD I 306    Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 308    Nežinomo užrašytojo garsų pamėgdžiojimų, jausmažodžių rinkinys
LMD I 309    Nežinomo užrašytojo mįslių rinkinys
LMD I 310    Dominyko Balvočiaus ir Kosto Stikliaus pasakų rinkinys
LMD I 311    Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys
LMD I 312    Jono Viskožkos sakmių ir pasakų rinkinys
LMD I 313    Vinco B. Puko pasakų rinkinys
LMD I 314    Juozo Grajausko pasakų rinkinys
LMD I 315    Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 316    Jurgio Elisono tautosakos rinkinys
LMD I 318    Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 319    Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys
LMD I 320    Juozo Tumo-Vaižganto tautosakos rinkinys
LMD I 321    Marės Ulevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 322    Prano Aidukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 323    A. Rucevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 324    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 327    Prano Narvydo tautosakos rinkinys
LMD I 328    Baltrušaičio tautosakos rinkinys
LMD I 329    I. Rago tautosakos rinkinys
LMD I 330    Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tautosakos rinkinys
LMD I 331    Teklės Augustinavičiūtės-Tamošaitienės pasakų rinkinys
LMD I 332    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 333    Jurgio B. Jurkšaičio ir Karolio Čigelskio tautosakos rinkinys
LMD I 334    Vinco Zubrickio pasakų rinkinys
LMD I 336    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 339    Juozo Alinsko ir J. Patašiaus tautosakos rinkinys
LMD I 340    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 341    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys "Vestuvių dainos"
LMD I 342    Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys
LMD I 343    Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 344    Pranciškaus Juro dainų rinkinys
LMD I 345    K. Stiklelio dainų rinkinys
LMD I 346    Mikalojaus Akelaičio dainų rinkinys
LMD I 347    J. Lukošiaus dainų rinkinys
LMD I 348    Stasės Bieliauskytės dainų rinkinys
LMD I 349    A. Bukėno tautosakos rinkinys
LMD I 350    Dainų (talalinių) rinkinys
LMD I 351    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys
LMD I 352    Jackaus Sondecko, Juozo Žlabio, A. Kuliuko tautosakos rinkinys
LMD I 353    Petro Mažylio dainų rinkinys
LMD I 354    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 355    Žibutės tautosakos rinkinys
LMD I 356    A. Petraičio-Svirpliuko tautosakos rinkinys
LMD I 357    Jurgio Bertašiaus tautosakos rinkinys
LMD I 358    Tado Ivanausko tautosakos rinkinys
LMD I 359    Silvestro Pašakarnio-Jautro dainų rinkinys
LMD I 360    St. Almanovskio dainų rinkinys
LMD I 361    Aleksandro Pranskevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 362    Vandos Buragytės dainų rinkinys
LMD I 363    Jono Miglino dainų rinkinys
LMD I 364    Simono Daukanto tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 365    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 366    J. Mičiulio dainų rinkinys
LMD I 367    Kazimiero Žemaičio tautosakos rinkinys
LMD I 368    Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 369    Simono Daukanto dainų rinkinys
LMD I 370    Felikso Krikščiūno Lietuvos mokslų draugijai atsiųstas nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 371    Lauryno Ivinskio dainų rinkinys
LMD I 372    Vinco Zubrickio ir Prano Viriko dainų rinkinys
LMD I 374    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 375    Jono Jakštos dainų rinkinys
LMD I 376    Augustino Baranausko dainų rinkinys
LMD I 377    Akelevičiaus dainų rinkinys
LMD I 378    Juliaus Janonio tautosakos rinkinys
LMD I 379    Vincento Bakučio dainų rinkinys
LMD I 382    Mato Untulio dainų rinkinys
LMD I 383    Vinco Žemaičio tautosakos rinkinys
LMD I 384    Jono Pikčilingio dainų rinkinys
LMD I 385    Jono Nomeikos tautosakos rinkinys
LMD I 386    Lasevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 387    E. Butkaitės dainų rinkinys
LMD I 388    V. Kauzos dainų rinkinys
LMD I 389    Jono Juozo Palukaičio dainų rinkinys
LMD I 390    Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) dainų rinkinys
LMD I 391    Matkevičiūtės dainų rinkinys
LMD I 392    Kazio Duodos tautosakos rinkinys
LMD I 393    Mykolo Tijūnėlio dainų rinkinys
LMD I 394    Jadvygos Čenytės dainų rinkinys
LMD I 395    Agotos Mackevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 396    M. Paškevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 397    M. Zabielytės tautosakos rinkinys
LMD I 398    E. Gaidytės tautosakos rinkinys
LMD I 399    Genovaitės Gylytės tautosakos rinkinys
LMD I 400    V. Čepulytės tautosakos rinkinys
LMD I 401    P. Bizokaitės ir I. Mackevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 402    Jono Jakštos dainų rinkinys
LMD I 403    Adolfo Švambario tautosakos rinkinys
LMD I 404    Jono Basanavičiaus Garliavos apylinkėse užrašytos dainos
LMD I 405    Jono Šliūpo tautosakos rinkinys
LMD I 406    Aleksandro Bandzevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 408    Jono Mačiaus karo dainų rinkinys. Dainų rinkinys iš Jurgio Zauerveino palikimo
LMD I 409    P. Mackaus dainų rinkinys
LMD I 410    M. Bigelio tautosakos rinkinys
LMD I 411    Kamilos Krupavičiūtės dainų rinkinys
LMD I 412    A. Masaičiūtės dainų rinkinys
LMD I 413    Valerijono Ažukalnio–Zagursko eilėraščių rankraštis
LMD I 414    Jono Zoko tautosakos rinkinys
LMD I 415    Juozo Jarašiaus dainų rinkinys
LMD I 416    Juozo Stankevičiaus dainų rinkinys
LMD I 417    Kozerio ir Kazimiero Sidabro tautosakos rinkinys
LMD I 418    J. Marčiulionio dainų rinkinys
LMD I 419    Jackaus Sondecko, E. Butkaitės ir Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys
LMD I 420    Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys
LMD I 421    Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkinys
LMD I 422    Julijonos Maminskaitės dainų rinkinys
LMD I 423    Jono Kardelio dainų rinkinys
LMD I 424    Juozo Stonio ir Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys
LMD I 426    Vincento Leipaus tautosakos rinkinys
LMD I 431    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 432    Kazio Petronio dainų rinkinys
LMD I 434    Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 435    Juozapo Smilgos dainų rinkinys
LMD I 436    Jono Pakalniškio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 437    Prano Aidukaičio ir Petro Mažylio (Dievo Muzikanto) dainų rinkinio nuorašas
LMD I 438    Jono Basanavičiaus dainų rinkinio nuorašas
LMD I 439    Anelės Maslauskaitės dainų rinkinys
LMD I 440    Stanislovo Grigiškio dainų rinkinys
LMD I 441    P. Micevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 442    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys
LMD I 443    Petro Mažylio (Dievo Muzikanto) dainų rinkinys
LMD I 444    Edvardo Jatulio dainų rinkinys
LMD I 445    Kunigo J. Skarupsko (Skarupskio) dainų rinkinys
LMD I 446    Marytės Čenytės dainų rinkinys
LMD I 447    Edvardo Savickio dainų rinkinys
LMD I 448    Antano Naujokaičio-Kiliuko tautosakos rinkinys
LMD I 449    Petro Narkūno dainų rinkinys
LMD I 450    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 451    Onos Guobytės dainų rinkinys
LMD I 452    Zigmo Sabaliausko dainų rinkinys
LMD I 453    Kunigo Juozapo Žiogo dainų rinkinys (2 sąsiuvinys)
LMD I 454    Petro Balio dainų rinkinys
LMD I 455    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 456    Kazimiero Simanavičiaus (Simonavičiaus), Antano Nito ir Liudvikos Didžiulienės-Nitaitės rinkinys
LMD I 457    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 458    Vlado Šiekštelės ir jo mokinių rinkinys
LMD I 459    Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 460    K. Gurauskio tautosakos rinkinys
LMD I 461    K. Žukaus rinkinys
LMD I 462    Kunigo Kazimiero Žebrio rinkinys
LMD I 463    Pranciškaus Jacevičiaus rinkinys
LMD I 464    K. Drąsučio rinkinys
LMD I 468    [J.] Šliupavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 469    P. Jawtkiewicz'iaus tautosakos rinkinys
LMD I 470    Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys
LMD I 472    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 473    Adolfo Švambario (A. Chvambario) tautosakos rinkinys
LMD I 474    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 475    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 476    Kazio Mačio tautosakos rinkinys
LMD I 477    Stanislavos Paškevičienės (Poškuvienės) dainų rinkinys
LMD I 478    E. Palevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 479    Vinco Kadziausko tautosakos rinkinys
LMD I 480    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 481    Mykolo Sidario tautosakos rinkinys
LMD I 482    Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 483    Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys
LMD I 484    Vincento Bakučio tautosakos rinkinys
LMD I 485    Prano Nalivaikos, Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 486    Martyno Leipaus dainų rinkinys
LMD I 487    Vincento Jotkos tautosakos rinkinys
LMD I 488    Adolfo Švambario tautosakos rinkinys
LMD I 489    A. Konteikos dainų rinkinys
LMD I 490    Juozo Stankevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 493    Juozo Grabausko ir Juozo Brinevičiaus pasakų rinkinys
LMD I 494    Vinco Žemaituko tautosakos rinkinys
LMD I 495    Juozo Žiugždos pasakų rinkinys
LMD I 496    Noraus, Juozo Grabausko ir Grabauskaitės pasakų rinkinys
LMD I 497    Noraus pasakų rinkinys
LMD I 498    Motiejaus Vitkausko tautosakos rinkinys
LMD I 499    Juozo Švirmicko pasakų rinkinys
LMD I 500    Pranciškaus Ambraso tautosakos rinkinys
LMD I 501    Juozo Kazoko pasakų rinkinys
LMD I 502    Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 503    Stanislovo Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 504    Martyno Leipaus pasakų rinkinys
LMD I 505    Jono Juozo Palukaičio ir nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 506    Vincento Jotkos pasakų rinkinys
LMD I 507    Petro Narkūno pasakų rinkinys
LMD I 509    Vincento Leipaus ir Kazimiero Sidabro pasakų rinkinys
LMD I 510    Jono Juozo Palukaičio pasakų rinkinys
LMD I 511    Jackaus Sondecko užrašyta sakmė
LMD I 513    Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) ir Jono Miglino tautosakos rinkinys
LMD I 514    Kunigo Tamošiaus Senkaus-Senkausko pasakų rinkinys
LMD I 515    Jono Stašio pasakų rinkinys
LMD I 517    Marcelios Kubilytės tautosakos rinkinys
LMD I 518    Salomėjos Jasiukonytės pasakų rinkinys
LMD I 519    P. Sinkevičiaus pasakų rinkinys
LMD I 520    Elenos Janušytės tautosakos rinkinys
LMD I 522    Katrinos Žukelytės pasakų rinkinys
LMD I 523    Stefanijos Pavlovičaitės pasakų rinkinys
LMD I 524    Salomėjos Jasiukonytės pasakų rinkinys
LMD I 525    Anso Bruožio tautosakos rinkinys
LMD I 526    Aleksandro Burbos tautosakos rinkinys
LMD I 527    Jono Zinio tautosakos rinkinys
LMD I 528    Genės Sabastinaitės tautosakos rinkinys
LMD I 529    Kunigo Antano Tatarės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 530    Jono Nabago tautosakos rinkinys
LMD I 531    Petro Balio tautosakos rinkinys
LMD I 532    Ad. Žukauskio (Žukausko) sakmių rinkinys
LMD I 534    Juozo Panavo tautosakos rinkinys
LMD I 535    Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 536    Juozo Snarsko pasakų rinkinys
LMD I 537    B. Verkelytės tautosakos rinkinys
LMD I 538    J. Uškevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 539    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 540    G. Kisielytės tautosakos rinkinys
LMD I 541    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 543    J. Abramavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 544    Vladės Kuzmickaitės pasakų rinkinys
LMD I 545    Juozo Adamavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 546    J.Činčiko tautosakos rinkinys
LMD I 547    Jonio Kažio tautosakos rinkinys
LMD I 548    Prano Nalivaikos tautosakos rinkinys
LMD I 549    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 550    Jurgio Elisono tautosakos rinkinys
LMD I 551    Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 552    Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 553    Petro Kiero tautosakos rinkinys
LMD I 554    Stanislavos Paškevičienės tautosakos rinkinys
LMD I 555    Stanislovo Grigiškio tautosakos rinkinys
LMD I 556    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 557    Vlado Karoso tautosakos rinkinys
LMD I 558    Prano Uoselio tautosakos rinkinys
LMD I 559    Jurgio Vitkauskio tautosakos rinkinys
LMD I 560    Vincento Leipaus tautosakos rinkinys
LMD I 561    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 562    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 563    Juozo Gustaičio, A. Špoko-Kibirkštėlės ir kitų tautosakos užrašytojų rinkinys
LMD I 564    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 565    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 566    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 567    Jono Trumpulio ir Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 569    Juozo Bagdanavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 570    Kazio Sabo tautosakos rinkinys
LMD I 571    Stanislavos Paškevičienės (Paškievič) tautosakos rinkinys
LMD I 573    Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 575    Ignaco Audzevičiaus dainų rinkinys
LMD I 576    Jasaičio-Žinio tautosakos rinkinys
LMD I 577    Kunigo J. Skarupsko (Skarupskio) dainų nuorašai. Nuorašus padarė Mėčys Jurgelis-Anti-Ragutis
LMD I 578    A. Marcinkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 579    Antano Baliulio tautosakos rinkinys
LMD I 580    Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 581    Antano Buroko tautosakos rinkinys
LMD I 582    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 583    Teklės Musteikaitės tautosakos rinkinys
LMD I 584    Leono Panavo tautosakos rinkinys
LMD I 585    K. Jonio tautosakos rinkinys
LMD I 586    Konstanto Mackevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 587    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 588    Julijos Žymantienės-Žemaitės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 589    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 591    St. Rokelytės tautosakos rinkinys
LMD I 592    Veronikos Pautienytės tautosakos rinkinys
LMD I 593    M. Galimsko tautosakos rinkinys
LMD I 594    Jono Čepulio tautosakos rinkinys
LMD I 595    Vandos Bielinytės tautosakos rinkinys
LMD I 596    J. Zabrockio tautosakos rinkinys
LMD I 597    Juozo Kuklio tautosakos rinkinys
LMD I 598    K. Ziminavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 599    Mokytojo Jono Varnos tautosakos rinkinys
LMD I 600    J. ir V. Subačių tautosakos rinkinys
LMD I 601    Kriščiūno tautosakos rinkinys
LMD I 602    Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys
LMD I 603    J. Staugaičio tautosakos rinkinys
LMD I 604    Pusdešrio tautosakos rinkinys
LMD I 605    Marytės Francūzevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 606    J. Jankevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 607    Jono Kardelio tautosakos rinkinys
LMD I 608    J. Jankevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 609    Jono Šimukonio tautosakos rinkinys
LMD I 610    B. Kuckos tautosakos rinkinys
LMD I 611    B. Verkelytės tautosakos rinkinys
LMD I 612    Anelės Karužaitės tautosakos rinkinys
LMD I 613    S. Ivaškevčiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 614    E. Karaciejūtės tautosakos rinkinys
LMD I 615    K. Jauro tautosakos rinkinys
LMD I 616    Juozo Kugaudos tautoskos rinkinys
LMD I 617    Vinco Kadziausko tautosakos rinkinys
LMD I 618    Vladutės Kuzmickaitės tautosakos rinkinys
LMD I 619    Edvardo Juršos tautosakos rinkinys
LMD I 620    A. Višniauskio tautosakos rinkinys
LMD I 621    Petro Marecko tautosakos rinkinys
LMD I 622    A. Lūžytės tautosakos rinkinys
LMD I 623    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 624    M. Vilkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 625    M. Cironkaitės tautosakos rinkinys
LMD I 626    Kazio Sabo tautosakos rinkinys
LMD I 627    Jadvygos Gaidamavičiūtės, Antano Bakučio ir nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 628    O. Buklytės tautosakos rinkinys
LMD I 630    Girdziušaitės tautosakos rinkinys
LMD I 631    Marytės Karužaitės tautosakos rinkinys
LMD I 632    D. Kuliešaitės tautosakos rinkinys
LMD I 633    E. Žižmaraitės tautosakos rinkinys
LMD I 634    Genės Vaitkevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 635    Antano Šimukonio tautosakos rinkinys
LMD I 636    Katrės Savickaitės tautosakos rinkinys
LMD I 637    Paulinos Tamulevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 638    A. Kuodytės tautosakos rinkinys
LMD I 639    Šarlono tautosakos rinkinys
LMD I 640    T. Gruodytės tautosakos rinkinys
LMD I 641    V. Rusakaitės tautosakos rinkinys
LMD I 642    Aliuko pasakų rinkinys
LMD I 643    M. Seliuko tautosakos rinkinys
LMD I 644    Petro Jakšto ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 645    Tautosakos rinkinys, įteiktas E. Volterio
LMD I 646    Giesmių ir maldų rinkinys
LMD I 647    Radušio tautosakos rinkinys
LMD I 648    Elenos Barauskaitės tautosakos rinkinys
LMD I 649    Jonės Eitmanavičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 650    Zenono Milevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 651    J. Kukio tautosakos rinkinys
LMD I 652    Mykolo Giliukas (Gylys) tautosakos rinkinys
LMD I 653    Prano Razmuko tautosakos rinkinys
LMD I 654    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 655    Zofijos Bečelytės tautosakos rinkinys
LMD I 656    Aldonos Jurkevičiūtės tautosakos rinkinys
LMD I 657    Antano Baliulio tautosakos rinkinys
LMD I 658    Anastazijos Cicėnaitės tautosakos rinkinys
LMD I 659    Vytauto Borisevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 660    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 661    Jurgio Elisono tautosakos rinkinys
LMD I 662    Piščiko tautosakos rinkinys
LMD I 663    Juozo Marcinkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 664    M. Sližaitės tautosakos rinkinys
LMD I 665    Petro Būtėno tautosakos rinkinys
LMD I 666    Kunigo Mykolo Rudžio-Rudzio tautosakos rinkinys
LMD I 667    E. Plenytės tautosakos rinkinys
LMD I 668    Adolfo Švambario tautosakos rinkinys
LMD I 669    Antano Benstavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 670    Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys
LMD I 671    Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
LMD I 672    Režats tautosakos rinkinys
LMD I 673    Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys
LMD I 674    Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 675    Mokytojo Jono Juozo Palukaičio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 676    Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 677    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 678    Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) priežodžių rinkinys
LMD I 679    Antano Baliulio tautosakos rinkinys
LMD I 680    Kotrynos Jonelytės tautosakos rinkinys
LMD I 681    Juozo Šlepečio-Tamsios Liaudies dainų rinkinys
LMD I 682    Jono Remeikos ir Jurgio Strungio tautosakos rinkinys
LMD I 683    Petro Šalčiaus tautosakos rinkinys
LMD I 684    J. Patašiaus tautosakos rinkinys
LMD I 685    Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys
LMD I 686    Kazimiero Meškausko patarlių rinkinys
LMD I 687    Felikso Krikščiūno patarlių rinkinys
LMD I 688    E. Draugelio priežodžių rinkinys
LMD I 689    Nežinomo tautosakos rinkėjo mįslių rinkinys
LMD I 690    S. Raucko patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 691    P. Galaunės patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 692    Petro Veblauskio tautosakos rinkinys
LMD I 693    Nežinomo tautosakos užrašytojo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 695    P. V. Eidukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 696    Motiejaus Valančiaus tautosakos rinkinys
LMD I 697    Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys
LMD I 698    Kazimiero Sidabro tautosakos rinkinys
LMD I 699    Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 700    Kunigo Vinco Kurtinaičio tautosakos rinkinys
LMD I 701    Aleksandro Fromo-Gužučio patarlių rinkinys
LMD I 702    Jono Basanavičiaus mįslių rinkinys
LMD I 703    D. Čižiko tautosakos rinkinys
LMD I 704    Petro Būtėno mįslių rinkinys
LMD I 705    Kunigo Aleksandro Bublio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 706    Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 707    Vinco Kadziausko mįslių rinkinys
LMD I 708    Petro Būtėno ir Juozo Matelionio tautosakos rinkinys
LMD I 709    Antano Atroškos tautosakos rinkinys
LMD I 710    Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys
LMD I 711    Konstantino Vaicekos tautosakos rinkinys
LMD I 712    Juozo Žiugždos mįslių rinkinys
LMD I 713    Kunigo Jono Reitelaičio tautosakos rinkinys
LMD I 714    Alfonso Žalio tautosakos rinkinys
LMD I 715    Vytauto Juškio tautosakos rinkinys
LMD I 716    Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 717    Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys
LMD I 718    Jono Juozo Palukaičio mįslių rinkinys
LMD I 719    Juozo Kovo mįslių rinkinys
LMD I 720    Agotos Bataitytės tautosakos rinkinys
LMD I 721    Skernausko mįslių rinkinys
LMD I 722    Pranciškaus Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 723    Kozerio mįslių rinkinys
LMD I 724    Antano Baranausko patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 725    Vlado Natkevičiaus mįslių rinkinys
LMD I 726    Prano Viriko (Virako) tautosakos rinkinys
LMD I 727    Mįslių nuorašas iš Augusto Schleicherio knygos „Litauisches Lesebuch und Glossar“
LMD I 728    Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys
LMD I 729    Juozapo Smilgos mįslių rinkinys
LMD I 730    Julijos Žymantienės-Žemaitės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 731    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 732    Juozo Šlepečio mįslių rinkinys
LMD I 733    Antano Naujokaičio-Kiliuko mįslių rinkinys
LMD I 734    Jono Norkaus tautosakos rinkinys
LMD I 735    Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys
LMD I 736    K. Drąsučio (Drąsutavičiaus) mįslių rinkinys
LMD I 737    Juozo Stankevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 738    A. Lukiansko ir Jono Bartaškos dainų rinkinys
LMD I 739    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 740    Vlado Staugio dainų rinkinys
LMD I 741    Aleksandro Karužo dainų rinkinys
LMD I 742    M. Bigelio tautosakos rinkinys
LMD I 743    Krikonių mokyklos mokinių tautosakos rinkinys
LMD I 745    Juozo Matelionio dainų rinkinys
LMD I 746    Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys
LMD I 747    B. Daminskio dainų rinkinys
LMD I 748    Mato Untulio dainų rinkinys
LMD I 749    Konstantino Narkevičiaus dainų rinkinys
LMD I 750    Prano Čenio dainų rinkinys
LMD I 751    Juozo Mackevičiaus dainų rinkinys
LMD I 752    Onos Lukšiūtės dainų rinkinys
LMD I 753    Broniaus Sabo dainų rinkinys
LMD I 754    Mykolo [Ksavero] Miežinio sutartinių rinkinys
LMD I 755    Antano Atroškos dainų rinkinys
LMD I 758    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 760    Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 762    Vlado Karoso dainų rinkinys
LMD I 763    Mato Slančiausko dainų rinkinys
LMD I 764    Juliaus Janonio dainų rinkinys
LMD I 765    Vincento Bakučio dainų rinkinys
LMD I 766    Jurgaičio tautosakos rinkinys
LMD I 767    Kunigo Konstantino Stašio (K. Staszewska isz Wieseliszkiu) tautosakos rinkinys
LMD I 768    J. Kriščiūno dainų rinkinys
LMD I 769    Prano Indriūno-Bangos dainų rinkinys
LMD I 772    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 773    Vinco B. Puko pasakų rinkinys
LMD I 775    Jurkšos tautosakos rinkinys
LMD I 779    Juozo Kupsčio dainų rinkinys
LMD I 780    Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys
LMD I 781    Petro Mažylio (Dievo Muzikanto) dainų rinkinys
LMD I 782    Vinco Žilinsko tautosakos rinkinys
LMD I 783    J. Mičiulio tautosakos rinkinys
LMD I 784    Jono Kardelio, Petro Markūzos, Jono Mickeliūno, Vlado Natkevičiaus-Parausvinio ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 785    Alfonso Šinkevičiaus dainų rinkinys
LMD I 786    Brolių Antano ir Jono Juškų dainų rinkinys
LMD I 787    A. Endziulaičio dainų rinkinys
LMD I 788    B. Bumšo tautosakos rinkinys
LMD I 789    Prano Verupėlio dainų rinkinys
LMD I 790    A. Petraičio-Svirpliuko dainų rinkinys
LMD I 791    Jono Juozo Palukaičio dainų rinkinys
LMD I 792    Jurgio Mitkaus dainų rinkinys
LMD I 793    Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys
LMD I 794    M. Jonio dainų rinkinys
LMD I 795    J. Dagilio tautosakos rinkinys
LMD I 796    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 798    Veronikos Lautskaitės ir Mykolo Žvirblio tautosakos rinkinys
LMD I 799    Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 800    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 801    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 802    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 803    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 804    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 805    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 806    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 807    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 808    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 809    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 810    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 811    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 812    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 813    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 814    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 815    Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys
LMD I 816    Kunigo Povilo Januševičiaus laiškas kunigui Domininkui Tuskeniui-Tuskevičiui
LMD I 817    Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys
LMD I 818    Juliaus Janonio tautosakos rinkinys
LMD I 819    K. Kanaukos pasakų rinkinys
LMD I 820    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 821    Noraus (Noruko) pasakų rinkinys
LMD I 822    Jono Lydeikio pasakų rinkinys
LMD I 823    Leonardo Daukšos tautosakos rinkinys
LMD I 824    Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys
LMD I 825    Vinco Žemaituko pasakų rinkinys
LMD I 826    Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys
LMD I 827    Vytauto Juškio tautosakos rinkinys
LMD I 828    Mato Untulio tautosakos rinkinys
LMD I 829    Motiejaus Šauklio tautosakos rinkinys
LMD I 830    Juozo Žiugždos ir P. Bagdono tautosakos rinkinys
LMD I 831    Veronikos Jankelaitės pasakų rinkinys
LMD I 832    Agotos Bataitytės tautosakos rinkinys
LMD I 833    Nežinomų rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys
LMD I 834    Anastazijos Mečionytės tautosakos rinkinys
LMD I 835    Julijonos Maminskaitės tautosakos rinkinys
LMD I 836    Emilijos Kivilšytės pasakų rinkinys
LMD I 837    Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys
LMD I 838    Vincento Kriaučiūno tautosakos rinkinys
LMD I 839    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 840    Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų rinkinys
LMD I 841    Vlado Drėmos tautosakos rinkinys
LMD I 842    Dominyko Nasoliaus pasakų rinkinys
LMD I 843    Kazio Sabo tautosakos rinkinys
LMD I 844    Vilgelmo Bielinio tautoskos rinkinys
LMD I 845    Boleslavo Gulbinsko pasakų rinkinys
LMD I 846    Apalionijos Bielinytės tautosakos rinkinys
LMD I 847    Antano Vaitkūno tautosakos rinkinys
LMD I 848    Juozo Jurgos tautosakos rinkinys
LMD I 849    Vlado Geibo tautosakos rinkinys
LMD I 850    Karolinos Gelažiūtės ir Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys
LMD I 851    V. Kairytės tautosakos rinkinys
LMD I 852    Kunigo Juozapo Žiogo tautosakos rinkinys
LMD I 853    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 854    Mickevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 855    Juozo Otono Širvydo tautosakos rinkinys
LMD I 856    Antaninos Striogaitės-Nuliūdusio brolio ir Ignoto Šaporos patarlių rinkinys
LMD I 857    E. Brakausko-Bepaterio patarlių rinkinys
LMD I 858    Petro Klimo-Vabalėlio patarlių rinkinys
LMD I 859    Nežinomo užrašytojo mįslių rinkinys
LMD I 860    Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys
LMD I 861    Kotrynos Jonelytės tautosakos rinkinys
LMD I 862    K. Augustinavičiaus-Alksnų Ponaičio tautosakos rinkinys
LMD I 863    Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 864    Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 865    Juozapo Mališausko mįslių rinkinys
LMD I 866    Jurgio Andziulio tautosakos rinkinys
LMD I 867    Kazimiero Dapkevičiaus-Aržuolaičio mįslių rinkinys
LMD I 868    Jurgio Elisono tautosakos rinkinys
LMD I 869    Igno Končiaus patarlių ir priežodžių rinkinyus
LMD I 871    Katarinos Kriaučiūnaitės mįslių rinkinys
LMD I 872    St. Zieniaus-Paparčio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 873    Jono Pakalniškio ir Anso Bruožio-Klapėdiškio tautosakos rinkinys
LMD I 874    Greimo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 875    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 876    P. Šalučkos mįslių rinkinys
LMD I 877    Grajausko tautosakos rinkinys
LMD I 878    K. Kanaukos mįslių rinkinys
LMD I 879    Stasio Matulaičio mįslių rinkinys
LMD I 880    Jono Norkaus mįslių rinkinys
LMD I 881    Kunigo Vinco Kurtinaičio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 882    Nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 883    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 884    Nežinomo tautosakos rinkėjo patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 885    Pranciškaus Narvydo mįslių rinkinys
LMD I 886    Vytauto Juškio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 887    Nežinomo tautosakos užrašytojo mįslių rinkinys
LMD I 888    Pranciškaus Narvydo tautosakos rinkinys
LMD I 889    A. Bataičio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 890    Baranausko mįslių rinkinys
LMD I 891    A. Pilekalnio tautosakos rinkinys
LMD I 892    Vinco Žemaičio tautosakos rinkinys
LMD I 893    A. Gustaitytės tautosakos rinkinys
LMD I 894    S. Raucko tautosakos rinkinys
LMD I 895    Nežinomo užrašytojo mįslių rinkinys
LMD I 896    Jadvygos Teofilės Juškytės tautosakos rinkinys
LMD I 897    Prano Uoselio tautosakos rinkinys
LMD I 898    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 899    Vinco Palukaičio ir K. Drąsučio (Drąsutavičiaus) mįslių rinkinys
LMD I 900    Juozo Otono Širvydo tautosakos rinkinys
LMD I 901    Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 902    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 903    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 904    Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys
LMD I 905    Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis
LMD I 906    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 907    Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 908    Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 909    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 910    Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 911    Nežinomo rinkėjo liaudies medicinos rinkinys
LMD I 912    Petro Avižonio ir Jurgio Elisono medžiaga žodynui
LMD I 913    Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys
LMD I 914    Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys
LMD I 915    Kunigo Juozo Sadausko dainų su melodijomis rinkinys
LMD I 916    Bronislovo Liesio ir Edvardo Kriščiūno dainų su melodijomis rinkinys
LMD I 917    Antano Vokietaičio dainų melodijų rinkinys
LMD I 918    Kunigo Juozapo Žiogo ir Suodaičio dainų melodijų ir dainų su melodijomis rinkinys
LMD I 919    Kazimiero Strazdo raudų rinkinys
LMD I 940    Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 941    Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 942    Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 943    Alfonso Bielinio, Viljo Johannes Mansikkos, kun. Gumbaragio, J. Varno, B. Čepulionio užkalbėjimų rinkinys
LMD I 944    Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 945    Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 946    Alfonso Bielinio, Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys
LMD I 965    Žurnalo „Ateitis“ bendradarbių raudų rinkinys
LMD I 966    Jono Basanavičiaus ir Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys
LMD I 967    Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus
LMD I 968    Simono Daukanto raudų rinkinys
LMD I 969    Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys
LMD I 970    Julijono Narvydo raudų rinkinys
LMD I 971    Jono Mulkio raudų rinkinys
LMD I 972    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 973    Eduardo Volterio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazimiero Būgos
LMD I 974    Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys
LMD I 975    Alfonso Bielinio užkalbėjimų rinkinys
LMD I 976    Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys
LMD I 977    Simono Daukanto dainų rinkinio nuorašas
LMD I 978    Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 979    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 980    Anastazijos Katiliūtės mįslių rinkinys
LMD I 981    Vaclovo Raginio etnografinis aprašas apie žvejybos įrankius
LMD I 982    K. Levanavičiaus dainų rinkinys
LMD I 983    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 984    Jurgio Mitkaus dainų rinkinys
LMD I 985    Pranciškaus Jucevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 986    Vinco Ditkevičiaus ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 987    Vinco Sinkevičiaus tautosakos rinkinys
LMD I 988    Pranciškaus Jucevičiaus patarlių rinkinys
LMD I 989    Stasės Taškūnaitės tautosakos rinkinys
LMD I 991    M. Jonio tautosakos rinkinys
LMD I 992    Piščiko dainų rinkinys
LMD I 993    Pranciškaus Jucevičiaus dainų rinkinys
LMD I 994     Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 995    Andriejaus Mieciūno tautosakos rinkinys
LMD I 996    Petro Grinkevičiaus, M. Storimo ir Barboros Butkus tautosakos rinkinys
LMD I 997    Raginio ir Vlado Gaižučio tautosakos rinkinys
LMD I 998    Juozo Lazausko (Lazauskučio), Prano Virako (Viriko), Jono Varnos tautosakos rinkinys
LMD I 999    Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys
LMD I 1000    Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir jo talkininkų tautosakos rinkinys
LMD I 1001    Anupro Butvilo tautosakos rinkinys
LMD I 1002    Rinkinys sudarytas iš įvairių rinkėjų užrašytos tautosakinės medžiagos, gautos iš „Aušrinės“ redakcijos
LMD I 1003    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Petro Grinkevičiaus-Jūrių Smilties tautosakos rinkinys
LMD I 1004    Vinco Vaičaičio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1005    Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1006    Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1007    Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1008    Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1009    Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1010    Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1011    Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1012    Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1013    Biberijušo Trinkerio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1014    Adomo Trečioko dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1015    Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1016    Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1017    Kunigo Ignaco Spudo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1018    Kunigo Ignaco Spudo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1019    Kunigų Jono Reitelaičio ir Vinco Kurtinaičio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1020    Vargonininko Jono Kumečio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1021    Prano Veiverio, Jono Basanavičiaus ir Kazio Aglinsko tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1022    A. Lingio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1023    Prano Šivickio-Mildos dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1024    Liudo Giros tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1025    Juozo Žemgulio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1026    A. Česnulevičiaus dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1027    Juozo Širvydo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1028    Įvairių užrašytojų dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1029    Igno Bružo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1030    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1031    Jono Basanavičiaus dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1032    Jurgio Elisono dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1033    Vytauto Juškio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1034    Jadvygos Teofilės Juškytės tautosakos rinkinys
LMD I 1035    K. Drąsučio (Drąsutavičiaus) ir Jadvygos Teofilės Juškytės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1036    Konstantino Vaicekos dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1037    Broniaus Untulio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1038    Broniaus Untulio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1039    Mato Untulio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1040    Mato Untulio ir Stasės Žubalaitės-Zubales dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1041    Januškos ir Kubilienės tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1042    Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1043    Stanislovo Kairio dainų ir sutartinių rinkinio nuorašas
LMD I 1044    V. Steponaičio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1045    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1046    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1047    Smilgių mokyklos mokinių tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1048    Juliaus Janonio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1049    Juliaus Janonio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1050    Kazio Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 1051    Alfonso Bielinio dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1052    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1053    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1054    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 1055    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 1056    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas
LMD I 1058    Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys
LMD I 1059    Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 1060    Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 1061    Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys
LMD I 1062    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 1063    Mato Slančiausko, Jono Trumpulio ir Jono Lydeikio tautosakos rinkinys
LMD I 1064    Mykolo Bernšteino tautosakos rinkinys
LMD I 1065    A. Žukausko tautosakos rinkinys
LMD I 1066    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 1067    Jono Zoko ir Raganėlės tautosakos rinkinys
LMD I 1068    Kunigo Mirskio tautosakos rinkinys
LMD I 197 a    Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
LMD I 199 a    Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 199 b    Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Griniaus
LMD I 203 a    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys, perrašytas jo žmonos Julijos Davainienės-Silvestraitienės
LMD I 211 a    Liudvikos Didžiulienės tautosakos rinkinys
LMD I 218 a    Mečio Markauskio-Šiaulio patarlių ir priežodžių rinkinys
LMD I 267 a    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 297 a    Martino Grošino pasakų rinkinys
LMD I 342 a    Juozapo Mališausko dainų rinkinys
LMD I 343 a    Jono Vanagaičio giesmių rinkinys
LMD I 344 a    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 349 a    A. Bukėno dainų rinkinys
LMD I 365 a    „Sodietės“ sutartinių rinkinys
LMD I 372 a    Stanislovo Žąsino dainų rinkinys
LMD I 414 a    Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys
LMD I 416 a    Kajetono Gimžausko dainų rinkinys
LMD I 418 a    Mykolo Petraševičiaus dainų rinkinys
LMD I 422 a    Simono Daukanto dainų rinkinio nuorašas
LMD I 426 a    Martyno Leipaus tautosakos rinkinys
LMD I 439 a    Dr. Jono Basanavičiaus dainų rinkinio nuorašas
LMD I 476 a    Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 538 a    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 552 a    R. Šlenytės tautosakos rinkinys
LMD I 561 a    Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
LMD I 588 a    Mokytojo Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
LMD I 670 a    Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys
LMD I 677 a    Antano Naujokaičio-Kiliuko ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys
LMD I 679 a    Antano Naujokaičio-Kiliuko tautosakos rinkinys
LMD I 759 a    K. Kanaukos tautosakos rinkinys
LMD I 759 b    Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
LMD I 759 c    Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys
LMD I 1021 a    Prano Veiverio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Aglinsko ir Jono Basanavičiaus
LMD I 1047 a    Smilgių mokyklos mokinių tautosakos rinkinio nuorašas
LMD I 15 a, b    Jono Zoko dainų rinkinys
LMD I 20 a, b    Petro Veblauskio tautosakos rinkinys
JBl krsp 42-06    Nathan R. Einhorn (Kongreso biblioteka, Vašingtonas, JAV) laiškas E. Arais (Latvijos mokslų akademijos biblioteka, Ryga)
JBl krsp 41-007    Paulis Birznieks (Georgetown University, Vašingtonas, JAV) laiškas Jonui Baliui (Merilandas, JAV )
JBl krsp 41-086    Jono Balio (Merilandas, JAV) laiškas Rae Fialkoff (Vašingtonas, JAV)
Mieli lankytojai, jei pastebėjote netikslumų ar norite papildyti duomenis, rašykite: anda@llti.lt